بنیاد خیریه باغ کودک زادگ

بنیاد خیریه باغ کودک زادگ با هدف کمک به کودکان نیازمند بی سرپرست و بد سرپرست در جهت رفع نیازهای معیشتی و روزمره و و همچنین نیازهای آموزشی این عزیزان ایجاد شده است.

در همین راستا تیمی تشکیل شده است تا با شناسایی دقیق این عزیزان بتوان به بهترین و موثرترین شکل ممکن کاستی هایشان را رفع و دنیای بهتری را برایشان ایجاد کرد.

در همین راستا هم بخشی از درآمد فروش کالاهای سایت زادگ ( 5 درصد از فروش ) برای این امر اختصاص داده می شود.

امید است با یاری خداوند و شما عزیزان گامی موثر در این راستا برداریم.